జ్యోతిష్య ముసుగు సమావేశం

silvhell sgh suicide girl body painting by (b)ananartista sbuff

“Sappiamo quanto può essere pericolosa una maschera. Tutti diventiamo quello che facciamo finta di essere.”
Patrick Rothfuss

Suicide girl: Silvhell

గురుత్వాకర్షణ కేంద్రం నోటితో కూడిన శిరోభూషణం వలె మోసం చేయబడింది